POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

REE

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

4. ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

5. PROFILOWANIE W APLIKACJI

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji Mobilnej ma charakter
informacyjny, co oznacza że nie jest ona

źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji Mobilnej. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
Aplikacji, w tym podstawy, cele

i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
dotyczą, a także informacje w

zakresie stosowania w Aplikacji plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji w
wyniku świadczenia Usług

Elektronicznych jest spółka FASHIONTRADES APS wpisana do
duńskiego

rejestru Krajowego, ERHVERVSSTYRELSEN, Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
2100 København Ø, z siedzibą: Bredgade 23A, 2. th, 1260 København K,
X19-DD-40-US, wysokość kapitału zakładowego: 40.000, 00 DKK, adres poczty
elektronicznej: support@reefashion.app – zwana dalej „Administratorem” i
będąca jednocześnie Usługodawcą Aplikacji Mobilnej.

3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia

RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest dobrowolne. Podobnie związane z
tym podanie danych osobowych

przez korzystającego z Aplikacji Mobilnej Usługobiorcę jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

(1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w
zakresie wskazanym na stronie

Aplikacji Mobilnej oraz w Regulaminie Aplikacji Mobilnej i niniejszej
polityce prywatności danych

osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej z

Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
danych osobowych jest w

takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce
zawrzeć daną umowę z

Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
Każdorazowo zakres danych

wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji
Mobilnej oraz w Regulaminie

Aplikacji Mobilnej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych
osobowych jest wymogiem

ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na

Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie
danych w celu

prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania
uniemożliwi Administratorowi

wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których przetwarzane przez

niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego

dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i

niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
merytorycznie poprawne i

adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane
w postaci umożliwiającej

identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania oraz

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą,

zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych
lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem i

aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i
uaktualniane. Administrator

stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce
prywatności i rozpoczynające się

dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna)
należy rozumieć zgodnie z ich

definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Mobilnej dostępnym na stronach
Aplikacji Mobilnej.

2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w takim

zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(1) osoba, której dane dotyczą

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych

celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy; (3)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze; lub (4)

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej

jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne
podstawy przetwarzania danych

osobowych Usługobiorców Aplikacji Mobilnej przez Administratora są wskazane
w kolejnym punkcie

polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych
osobowych przez

Administratora.


3 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w
Aplikacji.

2. W celu prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych – umożliwiania
dodania przez Użytkownika zdjęcia

w Aplikacji, Administrator za zgodą Użytkownika może uzyskiwać dostęp do
aparatu lub zdjęć na urządzeniu

mobilnym Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących
celach, na następujących

podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy o

świadczenie Usługi

Elektronicznej lub podjęcie

działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem

w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

RODO (wykonanie umowy) –

przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres

niezbędny do wykonania, rozwiązania lub

wygaśnięcia w inny sposób zawartej

Umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na dbaniu

o interesy i dobry wizerunek

Administratora, jego Aplikacji oraz dążeniu

do świadczenia Usług Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń Administratora w

stosunku do osoby, której dane dotyczą, z

tytułu prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa,

w szczególności Kodeksu cywilnego

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata).

Administrator nie może przetwarzać

danych w celu marketingu

bezpośredniego w przypadku wyrażenia

skutecznego sprzeciwu w tym zakresie

przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

RODO (zgoda) – osoba, której dane

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w celach

marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą na dalsze przetwarzanie jej

danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

RODO- osoba, której dane dotyczą

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w celu wyrażenia

opinii

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą na dalsze przetwarzanie jej

danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg

rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o

rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) –

przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa

nakazującymi Administratorowi

przechowywanie ksiąg rachunkowych (5

lat, licząc od początku roku następującego

po roku obrotowym, którego dane

dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub

obrona roszczeń jakie może

podnosić Administrator lub

jakie mogą być podnoszone

wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

ustaleniu, dochodzeniu lub obronie

roszczeń jakie może podnosić

Administrator lub jakie mogą być

podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń jakie mogą być

podnoszone wobec Administratora

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń wobec Administratora wynosi

sześć lat).

Korzystanie z Aplikacji i

zapewnienie jej prawidłowego

działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń Administratora w

stosunku do osoby, której dane dotyczą, z

tytułu prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa,

w szczególności kodeksu cywilnego

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata).

Prowadzenie statystyk i analiza

ruchu w Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w

Aplikacji celem poprawy funkcjonowania i

zwiększenia zasięgu świadczonych Usług

Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń Administratora w

stosunku do osoby, której dane dotyczą, z

tytułu prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa,

w szczególności kodeksu cywilnego

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata).

4 ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży

konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca

oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta
wyłącznie z usług takich

podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało
wymogi Rozporządzenia RODO i

chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i
nie do wszystkich wskazanych

w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator
przekazuje dane wyłącznie

wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie

niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa
trzeciego, przy czym

Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w
stosunku do państwa

zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO,
a osoba której dane

dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator
przekazuje zebrane dane osobowe

jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych

zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Aplikacji Mobilnej mogą być
przekazywane następującym

odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w
przypadku Klienta, który korzysta

w Aplikacji ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane

dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Aplikacji na

zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności
realizowanej przez Klienta.

b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,
informatyczne oraz

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym

Aplikacji Mobilnej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
Elektronicznych (w szczególności

dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Mobilnej,
dostawcy poczty

elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
i udzielania pomocy

technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu

dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do

zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.

c. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający
Administratorowi wsparcie

księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria
prawna lub firma

windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy

działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania

danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5 PROFILOWANIE W APLIKACJI

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 Rozporządzenia RODO,

oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o

znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą. Mając

to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności
informacje dotyczące możliwego

profilowania.

2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów
marketingu bezpośredniego, ale decyzje

podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub
odmowy zawarcia Umowy

Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w
Aplikacji. Efektem korzystania z

profilowania w Aplikacji może być np. przypomnienie o niedokończonych
działaniach w Aplikacji,

przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub
preferencjom danej osoby.

Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie
chciała skorzystać z lepszych

warunków w Aplikacji

4. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie

Aplikacji Mobilnej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań
podejmowanych w Aplikacji.

Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych
osobowych danej osoby, aby

móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji,
która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w

podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia

– osoba, której dane dotyczą, ma

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo
do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
Szczegółowe warunki

wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia
RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba,
której dane przetwarzane są przez

Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)

Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba,
której dane przetwarzane są przez

Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w

przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych

osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f)
(prawnie uzasadniony interes

administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku

nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której

dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – j
eżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby

marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść

sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu, w tym

profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie
polityki prywatności można

kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości
pisemnie lub pocztą

elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki
prywatności lub korzystając z

formularza kontaktowego dostępnego na stronie Aplikacji Mobilnej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W APLIKACJI

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Aplikacji
jest zabronione:

• Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty
lecznicze oraz suplementy diety;

• Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i
technologia umożliwiająca ich hodowlę,

produkcję i handel itp.;

• Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;

• Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze
gazu;

• Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery
wideo, filmy VOD;

• Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;

• Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności
niepodlegającej nadzorowi

właściwych organów nadzoru finansowego;

• Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą,
zawierające treści nawołujące

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i
światopoglądowych, treści

naruszające dobra osobiste;

• Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.

• Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je
chroniące;

• Crowdfunding;

• Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez
wymaganych prawem

zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych /
pośredniczących.

7 ZINTEGROWANA OBSŁUGA PŁATNOŚCI

7.1 W ramach Zintegrowanej Usługi Płatniczej Kupujący musi zapłacić z góry za Przedmiot(y) zakupione od Sprzedającego kartą kredytową, debetową lub inną metodą płatności, która może być wprowadzana od czasu do czasu, za pomocą Zintegrowanej Usługi Płatności dostępnej w Serwisie.

7.2 Kwoty zapłacone przez Kupującego (cena przedmiotu, opłata za ochronę kupującego, opłaty za wysyłkę, łącznie „Całkowita cena zakupu”) zostaną zatrzymane przez wybranego przez Ree dostawcę usług finansowych (MANGOPAY SA) w e-portfelu działającym jako rachunek zastrzeżony aż do zakończenia transakcji. 

Transakcja uznawana jest za zakończoną:

(i) gdy Kupujący potwierdzi za pośrednictwem platformy, że dostarczony Towar jest zgodny z warunkami oferty, klikając „Wszystko jest w porządku”; lub

(ii) automatycznie po upływie 2-dniowego Okresu na zgłaszanie sporów, o którym mowa w punkcie 6.56.2, jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne spory dotyczące Przedmiotu; lub

(iii) Jeżeli spór zostanie zgłoszony w Okresie składania Sporu, po rozwiązaniu sporu.

Po zakończeniu transakcji cena zakupu zostanie natychmiast przekazana do e-portfela Sprzedawcy. Środki dostępne w e-portfelu Użytkownika mogą zostać przelane w dowolnym momencie na jego osobiste konto bankowe, bez żadnych opłat za przelew i na dowolną kwotę. Środki dostępne na e-portfelu mogą być wykorzystywane do dokonywania zakupów w Ree od innych Użytkowników.

7.3 Ree wzywa MANGOPAY SA do przetworzenia płatności i przechowywania informacji dotyczących karty kredytowej lub debetowej. Aby móc korzystać ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej, Kupujący oświadcza, że ​​akceptuje ogólne warunki tego dostawcy. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie informacji związanych z kartą kredytową lub debetową, a Ree niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

7.4 Należy pamiętać, że prawo do korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej dotyczy wyłącznie sprzedaży we własnym imieniu. Użytkownik nie może odsprzedawać, wynajmować ani w żaden inny sposób umożliwiać osobom trzecim korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej w celu umożliwienia takim osobom trzecim opłacenia ich usług. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej dla rodzajów produktów i usług innych niż zarejestrowane w Ree. W szczególności Użytkownik potwierdza, że ​​nie będzie korzystał ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej dla jakiegokolwiek rodzaju produktu lub usługi nie ujętej w regulaminie Katalogu, jeżeli Ree kiedykolwiek stwierdzi, że podane przez Użytkownika informacje o sobie są nieprawidłowe lub uległy zmianie bez poinformowania Ree lub jeśli Użytkownik naruszy którykolwiek z tych warunków, Usługi mogą zostać zawieszone i/lub zakończone ze skutkiem natychmiastowym.

7.5 W przypadku podejrzenia jakiegokolwiek oszustwa popełnionego przez Użytkownika, Ree niezwłocznie zawiesi konto danego Użytkownika, a także transakcje w toku, w oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonego dochodzenia.

7.6 W przypadku jakichkolwiek problemów (takich jak np. wskazówki dotyczące podejrzeń o nielegalną sprzedaż w Witrynie, pranie brudnych pieniędzy, spamowanie, naruszenie regulaminu dostawcy płatności zgłoszone przez dostawcę odpowiedzialnego za Zintegrowaną Usługę Płatności Ree, Ree może niezwłocznie zawiesić Konto danego Użytkownika oraz dokonywane transakcje w oczekiwaniu na wyniki prowadzonego dochodzenia.

7.7 Ree zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, jeśli Użytkownik w związku z Transakcją zainicjuje procedurę rozstrzygania sporów za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych oraz, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności wszczętej procedury rozstrzygania sporów, Ree ma uzasadniony powód do zawieszenia konta Użytkownika (np. w przypadku naruszenia obowiązującego prawa i/lub niniejszego Regulaminu i/lub istnieje prawdopodobieństwo niewłaściwego korzystania z Witryny).

8 PŁATNOŚĆ

8.1 Ree jest upoważnione do pobierania kwot w ramach świadczonych Usług zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku.

8.2 Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotówkach (PLN) z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków.

8.3 W przypadku realizacji Transakcji za pomocą Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, płatność Kupującego dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, karty debetowej, karty wirtualnej lub innej metody płatności zatwierdzonej dla Zintegrowanej Usługi Płatniczej na Stronie w moment zawarcia przedmiotowej Umowy sprzedaży. Kupujący może również wykorzystać środki dostępne na saldzie Ree kupującego (tj. Twój e-portfel dostępny za pośrednictwem Ree), jeśli takie istnieją. Jeśli Kupujący nie ma wystarczających środków na swoim Saldzie Ree, aby pokryć cenę Przedmiotu(ów), Kupujący może pokryć brakującą część, płacąc innymi dostępnymi metodami płatności. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatniczej, płatność zostanie dokonana poprzez polecenie zapłaty, kartę bankową (Visa/MasterCard), kartę wirtualną lub inną metodę płatności, co do której zainteresowani Użytkownicy uzgodnili między sobą bez pomocy Ree.

8.4 W przypadku realizacji Transakcji za pomocą Zintegrowanej Usługi Płatniczo-Wysyłkowej, z rachunku Kupującego zostanie pobrana całkowita kwota (cena Towaru, koszty wysyłki oraz Opłaty za Ochronę Kupującego), a Sprzedawca pobierze należną kwotę jego / jej tylko po potwierdzeniu odbioru. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru lub Towar nie odpowiada w istotny sposób podanemu przez Sprzedającego opisowi, a na dalszych warunkach określonych w punktach 6.5.2 i 6.5.3 jego konto zostanie ponownie zasilone.

8.5 W przypadku realizacji Transakcji bez Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki Kupujący i Sprzedający muszą uzgodnić warunki płatności opisane w punkcie 6.7 powyżej. W tym przypadku Ree nie pobiera żadnej opłaty w związku z Transakcją.

9 ZINTEGROWANA USŁUGA WYSYŁKI

9.1 Zintegrowana usługa wysyłkowa jest dostępna tylko wtedy, gdy Kupujący zdecyduje się na Usługę Ochrony Kupującego lub automatycznie z niej korzysta. W ramach zintegrowanej usługi wysyłkowej Ree oferuje swoim Użytkownikom usługi zewnętrznych dostawców usług specjalizujących się w transporcie i dostawie, jak opisano poniżej. Ree może w dowolnym momencie skorzystać z usług innego dostawcy zewnętrznego, takiego jak te firmy. Te same zasady, jak poniżej, będą wtedy obowiązywać natychmiast.

Od momentu, w którym Użytkownik wybierze jedną lub drugą z tych Usług i zapłaci Ree odpowiednio, Ree przechowuje kwotę na e-portfelu Użytkownika na rachunku zastrzeżonym.

Zintegrowane etykiety wysyłkowe oznaczają, że Ree generuje etykietę wysyłkową do wykorzystania przez Sprzedawcę. Po zakończeniu Transakcji (zgodnie z sekcją 7.2) Sprzedający odzyskuje (1) cenę przedmiotu. Opłata za usługę ochrony kupującego, opłata za usługę wysyłkową jest przekazywana Ree. Oto wszyscy dostępni dostawcy usług wysyłkowych i warunki dotyczące zintegrowanych etykiet wysyłkowych: 

W przypadku wyboru przez Kupującego usługi wysyłkowej InPost (o ile jest ona dostępna w regionie Użytkownika), do Sprzedawcy wysyłana jest automatycznie etykieta wysyłkowa, którą należy wykorzystać do wysyłki Towaru do Kupującego. Jeśli Przedmiot zostanie zgubiony lub uszkodzony podczas procedury wysyłki, Ree zwróci Kupującemu pełną kwotę ceny zatrzymanej na rachunku zastrzeżonym. W ramach tej usługi dla Użytkowników korzystających ze Zintegrowanej Etykiety Wysyłki obowiązuje Regulamin InPost. Korzystając z tej usługi wysyłkowej, Sprzedający skorzysta z limitu odszkodowania za zagubiony lub uszkodzony Przedmiot do 200 PLN z tytułu ubezpieczenia InPost.

Usługa Instrukcje wysyłkowe polega na tym, że Sprzedający musi samodzielnie zakupić etykietę wysyłkową zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Ree. W takim przypadku kwota zapłacona przez Kupującego za Towar oraz koszty wysyłki znajdują się na Rachunku zastrzeżonym. Sprzedający musi zapłacić za usługę wysyłkową zgodnie z instrukcjami wysyłki Ree i wysłać przedmiot do Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie zastosuje się do instrukcji wysyłkowych dostarczonych przez Ree, Sprzedawca poniesie ryzyko i koszty wszelkich poniesionych przez siebie dodatkowych opłat za wysyłkę nie zostaną zwrócone przez Ree i będzie odpowiedzialny za wysyłkę przedmiotu do samego Kupującego. Po zakończeniu transakcji Sprzedający odzyskuje cenę przedmiotu i koszty wysyłki przechowywane w rachunku zastrzeżonym.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny Przeczytaj więcej