RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FASHIONTRADES APS, z siedzibą przy Bredgade 23A, 2th, 1260, w Kopenhadze, Dania e-mail: [email protected]

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, na przykład umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1b RODO),

b. w celu wypełnienia zadań i obowiązków nałożonych na administratora danych przez prawo,

c. również w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), polegającym na możliwym ustanowieniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

d. realizacja działań, na które udzielono zgody (art. 6 pkt 1a RODO)

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku Administratora oraz wykonania i obrony roszczeń przez Administratora, a także w przypadku wyrażenia zgody, aż do ich wycofania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu wykonania umowy lub innej operacji przetwarzania:

a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą kredytową

b. usługodawcy dostarczający Administratorowi rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych przez niego Usług

c. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych świadczących na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, dlatego też niedostarczenie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może spowodować niemożność zawarcia umowy lub wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa. Masz jednak pełną ochotę na przekazanie nam swoich danych osobowych.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

a. Dostęp do danych;

b. zażądać niezwłocznego sprostowania niepoprawnych danych i uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne,

c. prośba o usunięcie twoich danych osobowych,

d. żądanie ograniczenia przetwarzania w niektórych przypadkach,

e. Administrator musi powiadomić każdego odbiorcę, któremu ujawniono Twoje dane, o zmianach dokonanych przez Ciebie w Twoich danych osobowych (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie);

f. sprzeciwić się przetwarzaniu danych,

g. prośba o przesłanie danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli masz obawy dotyczące sposobu lub formy przetwarzania twoich danych osobowych, napisz do nas na adres: [email protected] i opisz swoją sprawę.

Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00–193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA WNIOSKODAWCÓW

Informacje te dotyczą tego, w jaki sposób przetwarzamy dane, które nam przekazujesz w CV. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do udzielenia Ci informacji o tym, dlaczego i jak wykorzystujemy Twoje dane, a także o twoich prawach. Przesyłając podanie o pracę do FASHIONTRADES APS, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FASHIONTRADES APS w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy FASHIONTRADES APS, z siedzibą przy Bredgade 23A, 2th, 1260, Kopenhaga, Dania.

Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych przez e-mail: [email protected] lub napisać do nas, korzystając z adresu wskazanego powyżej, oznaczonego jako „ochrona danych osobowych”.

1. Przetwarzamy Twoje dane w celu i na podstawie przepisów:

  • dane, które nam przekazujesz wskazane w Kodeksie pracy, przetwarzane są przez FASHIONTRADES APS zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO. Odnosi się do przetwarzania danych w celu spełnienia wymogów prawnych. Podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,
  • przetwarzamy dane, które nam przekazujesz i które wykraczają poza zakres wskazany w Kodeksie pracy (np. Zdjęcie) na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz, przesyłając swoją aplikację rekrutacyjną do FASHIONTRADES APS zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO. Ich udzielenie nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacji,
  • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO), polegający na ustanawianiu, dochodzeniu, egzekwowaniu i obronie roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą naszego procesu rekrutacji.

Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

2. Twoje dane są przechowywane przez:

a. 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,

b. do czasu wycofania zgody (przed 3 miesiącami) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy,

c. do momentu spełnienia żądania usunięcia danych osobowych (w ciągu 3 miesięcy).

3. Twoje dane nie są udostępniane poza FASHIONTRADES APS.

4. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:

Prawo do wycofania zgody

Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Każdą zgodę można wycofać w dowolnym momencie na piśmie lub drogą elektroniczną. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych

Możesz poprosić:

– FASHIONTRADES APS w celu dostarczenia informacji o tym, czy przetwarza dane,

a jeśli to przetworzy, możesz zapytać:

– w celu uzyskania dostępu do tych danych,

– aby otrzymać jeszcze raz informacje na temat przetwarzania, które właśnie czytasz.

Prawo do sprostowania

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe, które FASHIONTRADES APS przetwarza, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać od FASHIONTRADES APS niezwłocznego ich poprawienia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać od FASHIONTRADES APS zaprzestania przetwarzania Twoich danych i ich usunięcia (z zastrzeżeniem odmowy ich usunięcia w przypadku zobowiązania prawnego Administratora).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli myślisz, że:

– dane przetwarzane przez FASHIONTRADES APS są nieprawidłowe,

– FASHIONTRADES APS przetwarza dane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli,

– dane przetwarzane przez FASHIONTRADES APS są potrzebne do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, aby FASHIONTRADES APS je usunęła, chociaż FASHIONTRADES APS już ich nie potrzebuje,

Masz prawo poprosić FASHIONTRADES APS o ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Jeśli FASHIONTRADES APS spełni takie żądanie, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie twoich danych również wtedy, gdy sprzeciwisz się ich przetwarzaniu z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją. Okres tego ograniczenia będzie trwał w zależności od tego, czy interes FASHIONTRADES APS jest wyższy niż powody sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców

Jeśli Twoje dane zostaną poprawione, usunięte lub FASHIONTRADES APS z ograniczy ich przetwarzanie, FASHIONTRADES APS poinformuje odbiorców o tych danych, chyba że będzie to niemożliwe lub wymagać nieuzasadnionego wysiłku.

Na żądanie FASHIONTRADES APS poinformuje Cię o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, wówczas FASHIONTRADES APS spełni twoje żądanie przekazania danych. Dane zostaną dostarczone w powszechnie używanym formacie, który pozwoli na ich przeniesienie do innego kontrolera bez zbędnej trudności.

Na żądanie FASHIONTRADES APS prześle dane bezpośrednio do nowego Administratora.

Przekazanie danych nie prowadzi automatycznie do usunięcia danych w FASHIONTRADES APS.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją.

5. Masz również prawo zgłosić wszelkie obawy dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych do FASHIONTRADES APS lub złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) .

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny Przeczytaj więcej